Skip to main content

Pragniemy poinformować, iż Gmina Jemielno uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:


„Aktywna integracja mieszkańców Gminy Jemielno”


Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – kursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany jest od 1 września 2021r. do 30 czerwca 2023r.


Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Jemielno poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie IX.2021-VI.2023r.


Wartość projektu: 545 511,96 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 463 685,16 zł