Skip to main content
All Posts By

admin_0513

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Jemielno działając na podstawie przepisów z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres 3 lat, stanowiącej własność Gminy Jemielno Nr działki 111 KW LE1G/00075600/3 Obręb 0016 Psary gm. Jemielno Powierzchnia działki: 0,50 ha.
admin_0513
7 lipca 2023
Aktualności

Jubileusz 50-lecia utworzenia Gminy Jemielno

Rok 2023 to rok wyjątkowy – obchodzimy 50-lecie utworzenia Gminy Jemielno. Już dziś zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i udziału w zaplanowanych przez nas z tej okazji wydarzeniach.Z okazji jubileuszu władze Gminy Jemielno na czele z Panią Wójt Anną Hrebenyk i Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Grochowiną, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Jemielno, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata…
admin_0513
1 czerwca 2023
Aktualności

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – informacja dot. ankiety koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski jest realizowane badanie koniunktury w rolnictwie (AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku (w styczniu  i lipcu), a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt…
admin_0513
21 lipca 2022
Aktualności

Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach „przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.” W celu pozyskania środków finansowych, Gmina Jemielno weźmie udział w niniejszym konkursie. Wysokość dofinansowania dotyczy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia związanych z usunięciem oraz utylizacją azbestu. Pozostałe koszty związane z transportem zostaną sfinansowane z budżetu gminy Jemielno. Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych…
admin_0513
16 marca 2022
Aktualności

PROJEKT ,,CZYSTE POWIETRZE’’

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że spotkanie z mieszkańcami Gminy Jemielno w ramach Projektu ,,Czyste Powietrze’’ odbędzie się:W sali konferencyjnej w Lokalnej Bazie Turystycznej „Pod Lipami”;Jemielno 41, 56-209 Jemielno w dniu 14 marca 2022 r. ( poniedziałek ) o godzinie 12.00 Spotkanie poprowadzi Doradca Energetyczny Pan Roman Papiór.
admin_0513
7 marca 2022
Aktualności

PRAWIE 4 MILIONY ZŁOTYCH DLA REGIONU

PRAWIE 4 MILIONY ZŁOTYCH DLA REGIONU W NABORACH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza aż 6 naborów wniosków o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. NABÓR NR 1/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  w ramach Przedsięwzięcia P…
admin_0513
2 marca 2022
Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 – WÓJTA GMINY JEMIELNO

ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 WÓJTA GMINY JEMIELNO z dnia 24 lutego 2022r. W sprawie : określenia należności za świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych do oczyszczalni w Luboszycach i Jemielnie pojazdem asenizacyjnym będącym własnością Gminy Jemielno. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202 Ir. poz. 1372 z póź.zm.), zarządzam co następuje . §1 1. Określa się wysokość należności za świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych…
admin_0513
25 lutego 2022
Aktualności

Zestawienie Grantobiorców dla Gminy Jemielno

Zestawienie Grantobiorców dla Gminy Jemielno wskazanych do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" III nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19 L.p.Numer wnioskuWynik audytu energetycznego pozytywny*/negatywny**Suma punktów152/JPozytywny9254/JPozytywny9355/JPozytywny9457/JPozytywny9553/JPozytywny8663/JPozytywny8759/JPozytywny7862/JPozytywny7960/JPozytywny61046/JPozytywny61147/JPozytywny61219/JPozytywny61322/JPozytywny61423/JPozytywny61527/JPozytywny61630/JPozytywny61761/JPozytywny51864/JPozytywny51956/JNEGATYWNE-2058/JNEGATYWNE-2126/JNEGATYWNE- *   audyt pozytywny - zakwalifikowanie Grantobiorcy do otrzymania dofinansowania w postaci grantu i podpisania umowy z Grantodawcą **  audyt negatywny - nie przyznanie Grantobiorcy dofinansowania w postaci grantu Termin podpisania Umowy o…
admin_0513
25 lutego 2022