Skip to main content

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

I. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 metrów od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,
8) palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne,
9) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne,
10) wielkość sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1.000 m2 lub kubatury 5.000 m3.

II. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące
odległości:

  • od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m,
  • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
  • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
  • od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
  • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
  • od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,
  • między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,
  • wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych,
  • produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Oficer Prasowy
mł. bryg. mgr Marcin Klefas