Skip to main content

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jemielnie ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Animator zatrudniony będzie na okres od 01.03.2022 do 30.11.2022 roku.

Kwalifikacje:

 • nauczyciel wychowania fizycznego, trener lub instruktor sportowy

Wynagrodzenie:

 • 2700,00 zł brutto (umowa zlecenie zawarta z dyrektorem szkoły 1500 zł + 1200 zł wynagrodzenie od Operatora Projektu)

Czas pracy:

 • 112 godzin miesięcznie (praca przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych)

Obowiązki Animatora:

 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 • realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
 • współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
 • współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających integracji społecznej;
 • promocji gminy poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu;
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje Animator;
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości realizacji przypisanych mu w Projekcie zdań zgodnie z zapisami Regulaminu (https://projektorlik.pl/dokumenty/) i Umowy z Animatorem;
 • bieżąca aktualizacja zakładki Twój Orlik: https://projektorlik.pl/twoj-orlik/, w tym zamieszczenia zdjęcie obiektu Orlik oraz uzupełnienia godzin jego otwarcia;

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty (cv, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadania kwalifikacje, uprawnienia itp.) należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie szkoły (adres: Jemielno 41A, 56-209 Jemielno, tel. 065 544 74 12 ) w terminie do 01.03.2022 roku do godz. 10:00 z adnotacją: Nabór na Animatora „Orlik 2012”.

Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.