Skip to main content

          Wójt Gminy Jemielno informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  we Wrocławiu.

Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2023 roku. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy Jemielno jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r.

Wnioski można złożyć przez:

  • pocztę e-mail: sekretariat@jemielno.pl
  • pocztę tradycyjną,
  • bądź dostarczając niezbędne dokumenty do naszego urzędu.

Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie wycofa się z realizacji przedmiotowego zadania. Wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielno, 56-209 Jemielno, Jemielno nr 81,telefon 65 544 74 79, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Ważna informacja!

Użytkownik lub zarządca nieruchomości, który planuje demontaż wyrobów zawierających azbest, ma obowiązek dokonania, co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót zgłoszenia tego faktu do:

Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

UWAGA : Dofinansowanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego pokrycia dachowego!

                                                                                    Wójt  Gminy Jemielno 

                                                                                       Anna  Hrebenyk