Skip to main content

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jemielno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 1. Organizacje pozarządowe,
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaj zadania publicznego

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wykonania zadań.  
 2. Głównym celem zadań publicznych jest wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, propagowania aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Gminy Jemielno.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

 1. Na realizację zadań objętych konkursem w roku 2022 Gmina Jemielno przeznaczyła kwotę 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy zł 00/100).
 2. Wysokość środków publicznych przekazanych w 2021 roku na realizację zadań wyniosła 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy zł 00/100).
 3. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania winna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Podmioty, które będą składać ofertę na realizację zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe i osobowe zapewniające wykonanie zadania.
 3. Koszt kwalifikowany stanowić będzie koszt powstały po dacie zawarcia umowy.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania publicznego.
 5. Środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.
 6. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartej umowie.  

V. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Jemielnie, Jemielno 81, 56-209 Jemielno,  
 2. W przypadku ofert składanych droga pocztową uznane zostaną za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy w Jemielnie do dnia 4 marca  2022 r.                

do godz. 15.00.

 1. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

VI. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczne i o wolontariacie.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
 3. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony do składania ofert w wyznaczonym terminie  na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ),

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wkład własny oferenta musi stanowić co najmniej 5 % całkowitych kosztów zadania, z czego co najmniej połowę stanowić muszą środki finansowe (w tym mogą być pozyskane od sponsora). W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy.  Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę wymagającą szczególnych kwalifikacji i uprawnień, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż 15 zł za jedną godzinę pracy jest posiadanie przez wolontariusza  określonych kwalifikacji
  i uprawnień, a w ofercie należy wyjaśnić przyczynę zastosowania wyższej stawki godzinowej i sposób jej oszacowania.    
 3. Prawidłowo złożona oferta będzie przedmiotem oceny komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Jemielno w zakresie opiniowania wniosków                         
  o realizację zadania publicznego, co będzie podstawą wyboru oferty przez Wójta Gminy,   
 4. Formularze ofert dostępne są:

– w Urzędzie Gminy w Jemielnie pok. nr 8,

– na stronie internetowej www.jemielno.biuletyn.net,

 1. Do oferty należy dołączyć:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a w przypadku nie podlegania wpisowi do Rejestru inny dokument potwierdzający działalność podmiotu,

– aktualny odpis statutu,

– wykazu podobnych zadań realizowanych przez podmiot w ciągu ostatnich trzech lat,

– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,

 1. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jemielno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.”
 2. Złożenie ofert na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji,
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
 4. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy,
 5. Po podpisaniu umowy dotacja będzie przekazana w transzach,
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej www.jemielno.biuletyn.net oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jemielnie.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowe powołana zarządzeniem Wójta Gminy Jemielno.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
 3. Celowość i zasadność zadania,
 4. Zakres rzeczowy zadania,
 5. Cel zadania,
 6. Zakładane rezultaty zadania,
 7. Liczbowe określenie skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,    
 8. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:
 9. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
 10. Kosztorys ze względu na źródło finansowania,
 11. Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,
 12. Inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:
 13. Posiadane zasoby kadrowe,
 14. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,
 15. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,
 16. Informacja na temat  dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną,
 17. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia (w określonym przez siebie terminie) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
 18. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Jemielno po zapoznaniu się         
  z opinią Komisji Konkursowej.
 19. Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie nastąpi w terminie  nieprzekraczającym 1 miesiąca od terminu końcowego przyjmowania ofert podanego w pkt. V.
 20. Rozstrzygnięcie konkursu jest decyzją administracyjną i nie podlega  zaskarżeniu. Decyzja jest ostateczna.
 1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych     
  w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
   ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. ) dotyczące wyłączenia pracownika.
 3. Skład komisji konkursowych określa Wójt Gminy Jemielno w drodze zarządzenia.

VIII. Warunki przekazania dotacji i rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego:

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem  formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert           
   i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
 2. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest dostosowanie kosztorysu  do wysokości  przyznanej dotacji i przekazanie go wraz z zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań zadania.
 4. W przypadku przyznania dotacji w  wysokości innej niż wnioskowana do zawarcia umowy wymagana jest korekta kosztorysu oferty (harmonogram i kosztorys).
 5. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego                         z wykonania zadania zgodnego ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego                 z dnia 24 październik 2018r. w sprawie wzorów ofert                             
    i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2057 ),
 6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 7. Oferent zobowiązany może być  również  do złożenia w roku budżetowym  sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy Jemielno zastrzega sobie możliwość dofinansowania  zadań zgłoszonych w konkursie  w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia w konkursie
 2. Wójt Gminy Jemielno zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużania terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygania konkursu.