Skip to main content

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach „przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.” W celu pozyskania środków finansowych, Gmina Jemielno weźmie udział w niniejszym konkursie. Wysokość dofinansowania dotyczy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia związanych z usunięciem oraz utylizacją azbestu. Pozostałe koszty związane z transportem zostaną sfinansowane z budżetu gminy Jemielno.

Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2022 roku. Nie będzie obejmował zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego!

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku za pośrednictwem wszelkich możliwych źródeł komunikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r.

Przekazanie dokumentów

  • poczta e-mail tutejszego urzędu,
  • skrzynka ePuap,
  • w formie tradycyjnej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w dostarczaniu korespondencji,
  • bądź dostarczając niezbędne dokumenty do tutejszego Urzędu osobiście.

Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie wycofa się z realizacji przedmiotowego zadania.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielno, 56-209 Jemielno, w pokoju nr 4 , telefon 65 544 74 79, w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00.

Ważna informacja!

Użytkownik lub zarządca nieruchomości, który planuje demontaż wyrobów zawierających azbest, ma obowiązek dokonania, co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót zgłoszenia tego faktu do: Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Do pobrania: