Skip to main content
  1. Przetargiem objęta została nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej pow. 0,8969 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 60/1 położona w m. Kowalowo, gmina Wąsosz. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LE1G/00078980/1.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 147.500,00 zł. (sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
  3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra (sala nr 1 na parterze).
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 14.750,00 zł. (czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)  w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia: 17 lutego 2023 r. na konto Powiatu Górowskiego o numerze 09 1090 1261 0000 0001 4969 8719 prowadzone przez Santander Bank.

 (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Powiatu Górowskiego).