Skip to main content

ZARZĄDZENIE Nr 20/2022

WÓJTA GMINY JEMIELNO z dnia 24 lutego 2022r.

W sprawie : określenia należności za świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych do oczyszczalni w Luboszycach i Jemielnie pojazdem asenizacyjnym będącym własnością Gminy Jemielno.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202 Ir. poz. 1372 z póź.zm.), zarządzam co następuje .

§1

1. Określa się wysokość należności za świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych do oczyszczalni w Luboszycach dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek z miejscowości:

 1. Kietlów
 2. Ciechanów
 3. Irządze
 4. Luboszyce
 5. Luboszyce Małe
 6. Uszczonów
 7. Równa
 8. Aleksandrówka

w wysokości 112,95 zł brutto za kurs, a z miejscowości:

 1. Lubów
 2. Chorągwice
 3. Marcinówka

w wysokości 153,95 zł brutto za kurs.

§2

1 .Określa się wysokość należności za świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych do oczyszczalni w Jemielnie dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek z miejscowości :

 1. Jemielno
 2. Bieliszów
 3. Smolne
 4. Borki
 5. Łęczyca
 6. Czeladź Mała
 7. Cieszyny
 8. Psary
 9. Osłowice
 10. Daszów
 11. Zdziesławice
 12. Śleszów
 13. Zawiszów
 14. Chobienia
 15. Piotrowice Małe
 16. Świerki
 17. Stanowice
 18. Majówka
 19. Raczki
 20. Piskorze

w wysokości 1 18,08 zł brutto za kurs.

Opłata ta obowiązuje także dla pozostałych zbiorników znajdujących się w odległości 10 km od oczyszczalni w Jemielnie.

§3

Ponadto oprócz należności, o której mowa w §1. i §2., osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub inna jednostka są zobowiązani do zapłaty na rzecz Gminy Jemielno opłaty za nieczystości ciekłe wg obowiązującej stawki wynoszącej 8,33zł/m3 netto ( 9zł/m3 brutto).

§4

Traci moc zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Jemielno z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem sprzętu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022r.

Sporządził : Wojciech Kuryłło — Sekretarz Gminy