Skip to main content

Szanowni Pracodawcy,
Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2021 od 24.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Limit środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 40 000,00 zł.

Wysokość wsparcia udzielanego ze środków KFS wynosi:

80% kosztów kształcenia ustawicznego (pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca) lub

100% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą

– nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pracodawcą w danym roku na jednego uczestnika.

Łączna kwota dofinansowania na jednego pracodawcę w ciągu roku nie może przekroczyć 20% limitu przyznanego Urzędowi na bieżący rok kalendarzowy.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, Pracodawca powinien złożyć w siedzibie Urzędu wniosek o przyznanie środków rezerwy KFS oraz następujące załączniki:

 1. program kształcenia ustawicznego – dotyczy kursów i studiów podyplomowych – (wzór – załącznik nr 1), który zawiera:
  – nazwę formy kształcenia,
  – liczbę godzin kształcenia,
  – cele kształcenia,
  – plan nauczania,
  – formę zaliczenia;
 2. zakres egzaminu wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego (wzór – załącznik nr 2) – w przypadku ubiegania się o sfinansowanie kosztów egzaminów;
 3. ODPOWIEDNI formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy);
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności (w przypadku braku wpisu do CEiDG lub KRS);
 5. wzór dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje, wystawianego przez realizatora kształcenia (jeśli nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących);

ponadto:

 1. pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy (jeśli dotyczy);
 2. kserokopia certyfikatu jakości usług każdego realizatora kształcenia ustawicznego (jeśli posiada);
 3. ugodę (jeśli dotyczy – więcej info. w części VI, pkt 7, ppkt 2, lit a wniosku);
 4. załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania (jeśli dotyczy);
 5. załącznik nr 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Urząd Pracy może pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracodawcy, który spełnia wymagania przynajmniej jednego z priorytetów rezerwy KFS określonych przez Radę Rynku Pracy oraz pozostałe warunki określone w Zasadach udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze wsparcia pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku.

Priorytety Rady Rynku Pracy:


a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej,
e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Wnioski należy składać w skrzynce podawczej w siedzibie tut. Urzędu po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika merytorycznego pod nr 65 512 87 31 lub 65 543 22 25 celem ustalenia godziny wpływu dokumentów.

W przypadku niepoinformowania pracownika o złożeniu wniosku, będzie on uznany za złożony jako ostatni w danym dniu.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do konsultacji telefonicznych dotyczących możliwości pozyskania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków pod nr tel.: 65 512 87 31 lub 65 543 22 25.

Szczegółowe informacje, materiały promocyjne oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo w AKTUALNOŚCIACH na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze https://gora.praca.gov.pl/