Skip to main content

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

30.04.2019 r. Gmina Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce złożyła do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) wspólny wniosek aplikacyjny o uzyskanie dofinansowania wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.

Projekt w ramach zadania: RPO WD 2014-2020, działanie 3.3, poddziałanie 3.3.1 OSI, typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej”.

Zgodnie z warunkami konkursu ostateczny nabór grantobiorców ogłoszony zostanie w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania i podpisania umowy z DIP, jednak nie wcześniej niż na początku 2020 roku.

W związku z pytaniami mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, a chcących wymienić swoje źródło ciepła już w roku 2019 r. informujemy, że istnieje taka możliwość pod następującymi warunkami :

 • realizacja na własne ryzyko ( brak gwarancji zakwalifikowania się do projektu),
 • dotyczy wymiany wyłącznie kotłów na biomasę lub gazowych,
 • realizacja zgodnie z procedurą realizacji projektu grantowego ( w załączeniu),
 • dokumenty rozliczeniowe z datą po złożeniu wniosku przez Gminę po 30.04.2019 r.,
 • maksymalna wysokość grantu 15 000 zł dotyczy kotłów na biomasę i gazowych,
 • moc kotła dobrana do zapotrzebowania na ciepło,
 • urządzenie spełniać będzie następujące warunki:
 1. Moc kotła dobrana w zależności od zapotrzebowania na ciepło budynku,
 2. Minimalna sprawność kotła – nie mniej niż 85%, lub kocioł spełniający wymagania klasy 5 określone w normie PN-EN 303-5 lub spełniające normy emisyjne ekoprojektu określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE,
 3. Palnik przystosowany do spalania tylko biomasy ( dotyczy kotłów na biomasę ) ,
 4. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe.

Wójt Gminy Jemielno
/-/ Anita Sierpowska