Skip to main content

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się
bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wykaz zarejestrowanych komitetów publikowany jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale

Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami
województwa dolnośląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin
województwa dolnośląskiego. Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej.
Niezbędne wzory do pobrania przygotowane na podstawie ww. uchwały:
dla pełnomocników:

dla kandydatów:

Termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu                       15 września  2023 r. 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Wrocławiu. Informacja o dodatkowym naborze zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności, w BIP.

Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. […]”.

Urzędnicy wyborczy będą przyjmowali indywidualne zgłoszenia kandydatów do komisji, ale bez jakiejkolwiek gwarancji powołania kandydata do składu, ponieważ w sytuacji, gdy komitety wyborcze zgłoszą wystarczająca liczbę kandydatów do okw zgłoszenia te nie będą brane pod uwagę. Ich uwzględnienie będzie możliwe w sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy konkretnej obwodowej komisji wyborczej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Urzędnik wyborczy,
w siedzibie Urzędu Gminy Jemielno , Jemielno nr 81
w dniu 14 września 2023 r. w godz. 11.00-14.00
w dniu 15 września 2023 r. w godz. 11.00-14.00