Skip to main content

Wójt Gminy Jemielno informuje że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023, na podstawie art.37e. Kodeksu
wyborczego informujemy, że:

 • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,
  mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego, na zasadach określonych
  w tym przepisie.
  Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia Wójt Gminy Jemielno.
  Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć
  opiekun.
  Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w/w
  wyborcy, mogą zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielno, Jemielno nr 81 w godzinach
  jego urzędowania najpóźniej do 2 października 2023 r.,
  tel.65 544 74 79
  email: sekretariat@jemielno.pl
  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.