Skip to main content

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy.
Gminy : Jemielno, Dobroszyce, Wąsosz

RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 działanie 3.3.1e Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI-324/18 Projekty grantowe. Nr konkursu RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs horyzontalny OSI-324/18.

Poziom dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość grantu do 35 000 zł na 1 mieszkańca.

Terminy:
Termin składania ankiet przez mieszkańców do 4.04.2019 r. do godz. 15:00.
Termin składania wniosku przez Gminę Jemielno do 19.04.2019 r.
Termin zakończenia projektu 31.12.2021 r.

CEL PROJEKTU:

W ramach konkursu 3.3 e dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty grantowe polegające na wymianie źródła ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Celem projektów granowych jest udzielenie „grantów” na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez osoby fizyczne będące:

 • właścicielem domów jednorodzinnych
 • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
 • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych,
 • Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS

Definicje:

Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budynek wielorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne. Budynek powinien pełnić wyłącznie funkcje mieszkalne, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności, np. odrębny lokal użytkowy, ogrzewany odrębnym źródłem ciepła.

Granty można otrzymać na:

 • Instalacje źródeł ciepła opartych na OZE ( pompy ciepła, fotowoltaika, kotły na biomasę )
 • Instalację kotłów spalających paliwa gazowe (nie można wymienić starego kotła gazowego)
 • Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego ( wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową, kable, maty grzejne, grzejniki elektryczne do PV)

WARUNKI DLA GRANTOBIORCY

 • projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • w każdym budynku/mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła;
 • wymiana każdego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zmiany paliwa);
 • Max wartość zapotrzebowania na energię pierwotną EP < 450 kWh/(m2*rok)
 • wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5;
 • w budynku/mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią.
 • Moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku , w którym wymianie podlega źródło ciepła.

WYKLUCZENIA

 • Beneficjent (oraz jego jednostki organizacyjne i podległe) nie mogą być grantobiorcą,
 • Grantobiorca nie może być podmiotem powiązanym z grantodawcą osobowo lub kapitałowo.
 • Osoby pełniące funkcje zarządcze lub kontrolne.
 • Osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem grantobiorców.

Wysokoemisyjne źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

KRYTERIA WYBORU – PREFERENCJE

 • Zastosowanie OZE jako podstawowe źródło ciepła
 • Wykonane elementy termomodernizacyjne
 • Wymiana okien
 • Ocieplenie stropów – min 10 cm
 • Ocieplenie ścian – min 10 cm
 • Wentylacja z odzyskiem ciepła
 • Uregulowane opłaty lokalne

Harnomonogram:

 • Złożenie ankiet przez mieszkańców do 04.04.2019 r.
 • Złożenie wniosku aplikacyjnego przez gminę 19.04.2019 r.
 • Decyzja o dofinansowaniu zadania grudzień 2019 r.
 • Podpisanie umowy przez gminę styczeń 2020 r.
 • Wybór grantobiorców, aktualne wnioski składane przez mieszkańców marzec 2020 r.
 • Podpisanie umów z mieszkańcami kwiecień 2020 r.
 • Opracowanie audytów dla mieszkańców czerwiec 2020 r.
 • Realizacja grantów październik 2021 r.
 • Rozliczenie projektu grudzień 2021 r.

Pytania:
Krzysztof Pałka
E-mail : kp@inteleko.pl